Primăria Mica județul Mureș

Hotărâri de consiliu (2019)

28/08/2019 Aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Mica pe trimestrul II al anului 2019

27/08/2019 Aprobarea Planului urbanistic zonal ”Construire bază de colectare, depozitare, condiționare și comercializare cereale” și a Regulamentului local de urbanism aferent

27/08/2019 Alegerea președintelui de ședință

01/08/2019 Încheierea unei convenții de cooperare între UAT Comuna Mica și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, în vederea aplicării proiectului de interes public ”Poliție-Autorități locale, servicii publice în parteneriat”

25/06/2019 Aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere

25/06/2019 Aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în județul Mureș

25/06/2019 Darea în folosință gratuită a unui imobil, proprietatea publică a comunei Mica, în vederea amplasării unui punct de lansare a rachetelor antigrindină

25/06/2019 Aprobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Mica pentru anul 2019

25/06/2019 Rectificarea bugetului local pe anul 2019

14/05/2019 Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar

14/05/2019 Aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2019

14/05/2019 Utilizarea în anul 2019 a excedentului anual al bugetului venituri proprii

14/05/2019 Utilizarea în anul 2019 a excedentului anual al bugetului local

27/03/2019 Constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică

27/03/2019 Mandatarea reprezentantului autorității deliberative a comunei Mica de a vota în AGA a ADI Aqua Invest Mureș modificarea Regulemantului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare

27/03/2019 Aprobarea volumului de masă lemnoasă ce se va recolta în anul 2009 din fondul forestier proprietatea publică a comunei Mica, administrat de Ocolul Silvic Luduș

27/03/2019 Aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței totale de 579 ha pajiști, proprietatea publică a Comunei Mica

04/03/2019 Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Construire dispensar medical”

27/02/2019 Aprobarea statului de funcții și a numărului de posturi de asistenți personali pentru anul 2019

27/02/2019 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor

27/02/2019 Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor reprezentând servicii de telefonie mobilă

27/02/2019 Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea UAT Comuna Mica

27/02/2019 Aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2018

27/02/2019 Aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Mica pentru anul școlar 2019-2020

27/02/2019 Alegerea președintelui de ședință

21/01/2019 Asigurarea finanțării din bugetul local al Comunei Mica pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL pentru investiția Construire dispensar medical,localitatea Mica

21/01/2019 Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții Construire dispensar medical,localitatea Mica,aprobați prin HCL nr.15/2017, modificată prin HCL nr.74/2017 și HCL nr.2/2018

09/01/2019 Aprobarea planului de acţiuni şi de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2019

09/01/2019 Acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secţiunii de funcționare

09/01/2019 Utilizarea unor sume din excedentul bugetar al anului 2018 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea funcționare