Primăria Mica județul Mureș

Hotărârile Autorității Deliberative (2020)


  05/04/2022 Nr. Înrg. - 34, Denumire - Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Casei mortuare din localitatea Șomoștelnic

  04/04/2022 Nr. Înrg. - 28, Denumire - Modificarea statului de funcții și a numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020.

  04/04/2022 Nr. Înrg. - 25, Denumire - Însușirea rezultatului inventarierii patrimoniului comunei Mica pe anul 2019.

  02/11/2020 Nr. Înrg. - 9, Denumire - Alocarea sumei de 10.000 lei de la bugetul local pentru transportul elevilor cu microbuzul școlar.

  02/11/2020 Nr. Înrg. - 8, Denumire - Stabilirea modalității de efectuare a pazei pe raza comunei Mica în anul 2020.

  02/11/2020 Nr. Înrg. - 17, Denumire - Actualizarea valorii de investiție a proiectului "Modernizarea și renovarea căminelor culturale din satele Mica, Ceuaș, Hărănglab, comuna Mica, județul Mureș".

  02/11/2020 Nr. Înrg. - 14, Denumire - Însușirea rezultatului reevaluării activelor fixe corporale aflate în patrimoniul comunei Mica, județul Mureș.

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 39, Denumire - Însușirea ”Notificării de încălcare” referitoare la Contractul de delegare a gestiunii activităților de colectare și transport a deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri și operarea stației de transfer Târnăveni

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 38, Denumire - Actualizarea devizului general și a indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții ”Casă mortuară comuna Mica, sat Hărănglab”

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 37, Denumire - Neasumarea responsabilității organizării și derulării la nivel local a procedurilor de atribuire a contractelor pentru achiziția produselor aferente Programului pentru școli al României, pentru anul școlar 2020-2021

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 36, Denumire - Actualizarea valorii de investiție a proiectului ”Modernizarea și renovarea căminelor culturale”

  28/05/2020 Nr. Înrg. - 35, Denumire - Stabilirea taxei speciale pentru utilizarea casei mortuare din localitatea Ceuaș

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 33, Denumire - Aprobarea încheierii unei convenții de cooperare între UAT Comuna Mica și Inspectoratul de Poliție Județean Mureș în vederea aplicării proiectului de interes public "Poliție-Autorități locale, servicii publice în parteneriat".

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 32, Denumire - Aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 30.24 ha pajiști, proprietatea publică a Comunei Mica.

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 31, Denumire - Aprobarea implementării proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistență socială și combaterea sărăciei și a excluziunii sociale" cod SMIS 126924

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 30, Denumire - Aprobarea aderării unei unități administrativ-teritoriale la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară "Aqua Invest Mureș"

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 29, Denumire - Modificarea Hotărârii Consiliului local nr.54/18.12.2019 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale.

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 27, Denumire - Actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al comunei Mica.

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 26, Denumire - Aprobarea planului de acțiuni și de lucrări de interes local în vederea repartizării orelor de muncă pentru beneficiarii de venit minim garantat pentru anul 2020.

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 24, Denumire - Aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Reglementare Urbanistică pentru construire casă mortuară în satul Hărănglab nr.83, comuna Mica, județul Mureș" și a Regulamentului local de urbanism aferent.

  28/04/2020 Nr. Înrg. - 23, Denumire - Alegerea președintelui de ședință.

  17/02/2020 Nr. Înrg. - 22, Denumire - Apobarea Programului anual pentru acordarea de finanțări nerambursabile din bugetul local al comunei Mica pentru anul 2020.

  17/02/2020 Nr. Înrg. - 21, Denumire - Aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitarea și construirea unor poduri și podețe din comuna Mica, județul Mureș ", aprobați prin HCL nr.18/2017, modificată prin HCL nr.80/2017.

  17/02/2020 Nr. Înrg. - 20, Denumire - Aprobarea bugetului local al comunei Mica pe anul 2020.

  17/02/2020 Nr. Înrg. - 19, Denumire - Utilizarea în anul 2020 a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019.

  17/02/2020 Nr. Înrg. - 18, Denumire - Utilizarea în anul 2020 a excedentului anual al bugetului venituri proprii rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2019.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 16, Denumire - Modificarea HCL nr.42/2019.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 15, Denumire - Aprobarea prelungirii duratei unui contract de închiriere.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 13, Denumire - Aprobarea statului de funcții și a numărului de posturi de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 12, Denumire - Aprobarea Rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Mica pentru anul școlar 2020-2021.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 11, Denumire - Aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor reprezentând servicii de telefonie mobilă.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 10, Denumire - Stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autovehiculele aflate în dotarea UAT Comuna Mica.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 7, Denumire - Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2019 prin dispoziția primarului nr.668/30.12.2019.

  11/02/2020 Nr. Înrg. - 6, Denumire - Alegerea președintelui de ședință.

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 5, Denumire - Modificarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții "Casă mortuară, comuna Mica, sat Hărănglab, județul Mureș" aprobați prin HCL nr.29/09.04.2013, modificată prin HCL nr.42/28.06.2018.

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 2, Denumire - Înscrierea provizorie în cartea funciară a comunei Mica a unor imobile situate în extravilan, pe proprietar comuna Mica, conform lucrărilor de înregistrare sistematică.

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 1, Denumire - Aprobarea utilizării unor sume din excedentul bugetar al anului 2019 pentru acoperirea temporară a golului de casă la secțiunea funcționare

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 4, Denumire - Validarea modificărilor efectuate la bugetul local pe anul 2019 prin dispoziția primarului nr.656/16.12.2019.

  09/01/2020 Nr. Înrg. - 3, Denumire - Revocarea Hotărârii Consiliului local nr.39/30.09.2019 privind pietruirea unor drumuri și străzi din comuna Mica.