Primăria Mica județul Mureș

Ajutor pentru încălzirea locuinței 2018-2019

ROMÂNIA

JUDEŢUL MUREŞ

U.A.T. COMUNA MICA

PRIMĂRIA

Nr. 5573 / 12.10.2018

 

ANUNŢ

privind acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei

pentru sezonul rece 1 noiembrie 2018 – 31 martie 2019

 

  În conformitate cu prevederile OUG nr.70/2011 si a Normelor metodologice aprobate prin HG nr.920/2011, cu modificările şi completările ulterioare, familiile şi persoanele singure cu venituri reduse beneficiază pe perioada sezonului rece de ajutoare acordate pentru acoperirea integrală sau, după caz, a unei părţi din cheltuielile cu încălzirea locuinţei.

  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă familiilor şi persoanelor singure, cetãţeni români, precum şi cetãţeni strãini ori apatrizi cu domiciliul sau, dupã caz, reşedinţa în comuna Mica, diferenţiat în raport de venitul net mediu lunar pe membru de familie, respectiv al persoanei singure, precum şi de sistemul de încălzire cu: gaze naturale, energie termica, energie electrica, lemne, carbuni, combustibili petrolieri.

  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului, care solicită acordarea acestuia.

  Ajutorul de încălzire a locuinţei se solicită pe bază de CERERE – DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE pentru acordarea unor drepturi de asistenţă social.
  Primăria comunei Mica, prin Compartimentul relatii cu publicul, va asigura distribuirea formularelor (cerere si declaratie pe proprie raspundere) la sediul acesteia, din localitatea Mica nr.56, judetul Mures , începând cu data de 15.10.2018 .

    Compartimentul relații cu publicul va acorda informaţiile necesare privind completarea cererilor în vederea acordării, modificării/încetării dreptului la ajutor pentru încălzirea.

  La completarea cererii, titularul are obligaţia de a menţiona corect componenţa familiei, veniturile membrilor acesteia, precum şi bunurile mobile şi imobile deţinute, aşa cum sunt acestea trecute în formular.

  Prin FAMILIE se înţelege soţul, soţia, precum şi alte persoane, indiferent dacã între acestea existã sau nu relaţii de rudenie, care au acelaşi domiciliu sau reşedinţã şi/sau care locuiesc şi se gospodãresc împreunã, sunt înscrise în cartea de imobil şi sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreţinere a locuinţei.

  Prin PERSOANĂ SINGURĂ se înţelege persoana care a împlinit vârsta de 18 ani, care locuieşte singurã si nu se mai afla in intretinerea parintilor, precum si persoana cu varsta cuprinsa intre 16 si 18 ani, care locuieste si se gospodareste singura si are capacitatea de exercitiu anticipata.

  Ajutorul pentru încãlzirea locuinţei se acordã familiilor, respectiv persoanelor singure numai pentru locuinţa de domiciliu sau, dupã caz, de reşedinţã a acestora.

  Ajutorul pentru încălzirea locuinţei se acordă la cererea titularului - reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordare a ajutorului care solicită acordarea acestuia. şi care poate fi, după caz: proprietarul locuinţei, succesorul de drept al acestuia, persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract de vânzare-cumpărare cu clauză de întreţinere sau cu drept de habitaţie, titularul contractului de închiriere, comodat, concesiune al acesteia ori alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare.

   Conform art.5 alin.2 şi 3 din H.G nr.920/2011 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.70/2011cu modificările ulterioare, în cererea şi declaraţia pe propria rãspundere, solicitantul ajutorului … are obligaţia de a menţiona bunurile aflate în proprietate, închiriere, concesiune, comodat sau altã formã de deţinere, cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordãrii ajutorului pentru încãlzirea locuinţei.

  Cuantumul lunar al ajutorului pentru încalzire este stabilit prin raportare la indicatorul social de referinta ISR a carui valoare este stabilita prin lege la 500 LEI

 

Cuantumul ajutorului pentru încalzirea locuintei cu lemne, carbuni, combustibili

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.108 x ISR = 54 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.096 x ISR = 48 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.088 x ISR = 44 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.078 x ISR = 39 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.068 x ISR = 34 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.060 x ISR = 30 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.052 x ISR = 26 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.032 x ISR = 16 lei

Cuantumul ajutorului pentru incalzirea locuintei cu gaze naturale

Venit net mediu lunar pe membru de familie

Cuantum lunar

Pana la 0.310 x ISR =155 lei 

0.524 x ISR = 262 lei

Intre 0.3102 x ISR =155,1 lei si 0.420 x ISR = 210 lei

0.380 x ISR = 190 lei

Intre 0.4202 x ISR = 210,1 lei si 0.520 x ISR = 260 lei

0.300 x ISR = 150 lei

Intre 0.5202 x ISR = 260,1 lei si 0.620 x ISR = 310 lei

0.240 x ISR = 120 lei

Intre 0.6202 x ISR =310,1 lei si 0.710 x ISR = 355 lei

0.180 x ISR = 90 lei

Intre 0.7102 x ISR = 355,1 lei si 0.850 x ISR = 425 lei

0.140 x ISR = 70 lei

Intre 0.8502 x ISR = 425,1 lei si 0.960 x ISR = 480 lei

0.090 x ISR = 45 lei

Intre 0.9602 x ISR = 480,1 lei si 1.080 x ISR = 540 lei

0.070 x ISR = 35 lei

Intre 1.0802 x ISR = 540,1 lei si 1.230 x ISR = 615 lei

0.040 x ISR = 20 lei

Ajutorul pentru incalzire acordat beneficiarilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat

  Pentru familiile si persoanele singure beneficiare ale ajutorului social potrivit Legii nr. 416/2001 ajutorul pentru combustibili solizi sau petrolieri este de 0.116 x ISR = 58 lei / lunar .

  Acte necesare pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei:

  1. A.  Component familiei şi veniturile realizate se dovedesc cu următoarele acte, în copie Xerox:

a)  Act de identitate pentru membrii familiei care au împlinit vârsta de 14 ani (domiciliul sau reşedinţa trebuie să corespundă cu locul de consum);

b)  Certificatele de naştere pentru membrii familiei care nu au împlinit vârsta de 14 ani;

c)  Certificate de căsătorie,sentinţă de divorţ sau certificate de deces al soţului, după caz;

d)  Adeverinţă de venit cuprinzând salariul net din luna anterioară depunerii cererii (se specifică dacă beneficiază sau nu tichete de masă + valoarea lor);

e)  Cupon pensie în original sau copie (orice tip de pensie) din luna anterioara depunerii cererii;

f)  Cupon indemnizaţie de handicap în original sau copie din luna anterioara depunerii cererii;

g)  Cupon indemnizaţie de somaj în original sau copie din luna anterioara depunerii cererii sau adeverinţă AJOFM;

h)  Cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului în original sau copie din luna anterioară depunerii cererii;

i)  Cupon alocaţie de stat pentru copii în original sau copie;

j)  Cupon alocaţie de susţinere a familiei,cupon alocaţie de plasament în original sau copie (dacă este cazul);

k)  Adeverinţă eliberată de Administraţia financiară,în termen de valabilitate,privind veniturile impozabile în cazul în care membrii familiei sunt constituiţi în asociaţii familiale sau ca personae fizice autorizate,precum şi pentru veniturile din activitati independente.

  1. B.  Acte privind deţinerea unor bunuri:

a)  Copie xerox talon de inmatriculare si carte de identitate pentru autoturism si/sau motocicletă;

Proprietarii de autoturisme şi/sau motociclete cu o vechime mai mica de 10 ani NU  beneficiază de ajutor de încălzire, cu excepţia celor adaptate pentru personae cu handicap.

  1. C.  Alte acte: factură E-ON gaz.

Cererile de acordare a ajutorului de încalzire a locuintei însoţite de actele doveditoare, se depun la sediul Primăriei Comunei Mica, Compartimentul relatii cu publicul, până la data de 30.10.2018, pentru acordarea dreptului la încălzire pe toată perioada sezonului rece, noiembrie 2018-martie 2019.

        Atragem atenția că se vor efectua anchete sociale pentru verificarea veridicității datelor înscrise în declarația pe propria răspundere.

   

PRIMAR

SZEKELY LADISLAU