Primăria Mica județul Mureș

Anunț organizare examen de promovare în clasă

 

Nr.5877/18.09.2020

ANUNŢ

                        UAT COMUNA MICA - JUDEŢUL MUREŞ, cu sediul în comuna Mica  nr.56, judeţul Mureş, în conformitate cu prevederile art.618 alin.23, art.477 și art.480-481 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, organizează examen de promovare în clasă la care pot participa funcționarii publici încadrați pe funcții publice cu nivel de studii inferior, care au absolvit o formă de învățământ superior de lungă durată, studii universitare de licență sau o formă de învățământ  superior de scurtă durată, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau dacă autoritatea apreciază că studiile absolvite sunt utile pentru desfășurarea activității.

Condiţiile de desfăşurare a examenului de promovare: concursul se va desfăşura la sediul  Primăriei comunei Mica, Mica nr.56, jud. Mureș,  proba scrisă – 5 octombrie 2020, ora 10.00 şi interviul –  8 octombrie 2020.

Condițiile de participare la examenul de promovare:

Pentru a participa la examenul de promovare în clasă, funcţionarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să dobândească, ulterior intrării în corpul funcționarilor publici, o diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoară activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

b) să nu aibă o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Codului Administrativ.

Funcția publică pentru care se organizează examenul și compartimentul din care face parte:

Nr.crt 1
Denumire functie REFERENT
Categorie  EXECUȚIE
Clasa III
Grad profesional deținut PRINCIPAL
Compartimentul Biroul financiar-contabil

Dosarul de concurs se depune de către candidaţi în termen de 5 zile de la data publicării anunţului privind organizarea examenului de promovare în clasă şi conţine în mod obligatoriu:

a) cerere de înscriere la examenul de promovare în clasă;

b) diplomă de studii de nivel superior, în specialitatea în care își desfășoara activitatea sau într-un domeniu considerat util pentru desfășurarea activității de către conducătorul autorității sau instituției publice;

c) adeverința privind atestarea situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată, în condițiile legii.

Dosarul de înscriere la examenul de promovare se depune la Registratura Primăriei Mica şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 145 din HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

      

BIBLIOGRAFIE

pentru examenul de promovare în clasă

1.    Constituția României, republicată;

2.    OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, partea a V-a (art.284-364); și titlul I și II ale părții a VI a (art.365-537);

3.    Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

4.    Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.    Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

6.     Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, Titlul IX – Impozite și taxe locale

7.    Hotărârea Guvernului nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

PRIMAR

Szekely Ladislau